You're watching:

Shotgun Title in the USA: David Starr vs. Lio Rush vs. Sami Callihan (2017.01.15)

Shotgun Title in the USA: David Starr vs. Lio Rush vs. Sami Callihan (2017.01.15)
Full Mode

PWX January 15, 2017
David Starr (c) vs Sami Callihan vs Lio Rush
wXw Shotgun Championship

Tags: english, shotgun title usa